Algemene voorwaarden van Personal Trigger, gevestigd te Breukelen (NL)

 

Definities

1.1 Onder "opdrachtgever" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Personal Trigger of aan een vertegenwoordiger van Personal Trigger opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.

 

Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen en overeenkomsten hoe ook genaamd waarbij Personal Trigger producten en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze producten en/of diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.

2.2 Door het mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg opdracht geven tot plaatsing en/of levering accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Indien ook de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de algemene voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever door Personal Trigger uitdrukkelijk is aanvaard en voor zover de algemene voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Personal Trigger en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Totstandkoming en duur overeenkomst

3.1 Alle door Personal Trigger gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever aan Personal Trigger schriftelijk, mondeling (telefonisch) of langs elektronische weg opdracht geeft tot het leveren van producten en/of diensten, welke overeenstemming in beginsel door Personal Trigger schriftelijk, of langs elektronische weg aan opdrachtgever wordt bevestigd. Voorts komt een overeenkomst in ieder geval tot stand doordat Personal Trigger met de uitvoering van de opdracht of bestelling is begonnen.

3.3 De opdrachtgever is aan zijn opdracht gebonden gedurende een periode van 31 dagen na het verstrekken van de opdracht. Een verklaring van de opdrachtgever dat hij zijn opdracht wenst te annuleren of te wijzigen, afgegeven gedurende deze periode van 31 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op grond van de opdracht tot stand komt, indien Personal Trigger niet binnen de periode van 31 dagen aan de opdrachtgever heeft laten weten geen overeenkomst te willen sluiten, zoals met de opdracht aan Personal Trigger werd aangeboden.

3.4 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, kan de opdrachtgever zijn opdracht annuleren, echter uitsluitend schriftelijk, tegen betaling van 50% van het met de opdracht gemoeide totaalbedrag en indien de annulering Personal Trigger uiterlijk 14 dagen na de dag van het verstrekken van de opdracht, heeft bereikt.

3.5 Na de de in het vorige lid genoemde termijn kan de opdrachtgever de opdracht annuleren, echter uitsluitend schriftelijk, tegen betaling van 75% van de nog niet gefactureerde (resterende) contractwaarde. Tegelijkertijd dient dan tevens het reeds gefactureerde totaal te worden voldaan.

3.6 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Personal Trigger of namens Personal Trigger gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordigers optreden, binden Personal Trigger alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door de tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van Personal Trigger schriftelijk zijn bevestigd.

3.7 Een tussen Personal Trigger en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3.8 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in de overeenkomst steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens schriftelijke opzegging tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

 

Wijziging in de opdracht

4.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht dienen tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever aan Personal Trigger ter kennis worden aangebracht. Het risico voor de uitvoering van mondeling telefonisch opgegeven wijzigingen is voor rekening van de opdrachtgever.

 

Uitvoering

5.1 Personal Trigger is vrij in de bepaling en wijziging van de indeling en verdere lay-out van de haar uitgaven. De opdrachtgever kan aan die bepaling en een eventuele wijziging daarvan geen rechten jegens Personal Trigger ontlenen.

5.2 Personal Trigger heeft het recht om in haar uitgaven wijzigingen of aanvullingen van informatie te verwerken, zonder voorafgaande opdracht of machtiging van de opdrachtgever of derden.

5.3 Personal Trigger heeft het recht de informatie in een door Personal Trigger te bepalen vorm vast te leggen, zonder opdracht of machtiging van de opdrachtgever en zonder dat Personal Trigger daarvoor aan de opdrachtgever enige vergoeding verschuldigd is.

5.4 De door Personal Trigger opgegeven tijden voor verschijning van de uitgave van Personal Trigger, zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn.

5.5 Tenzij dwingende wetsbepalingen Personal Trigger daartoe verplichten, is Personal Trigger op geen enkele wijze gehouden om te voldoen aan verzoeken van opdrachtgevers of derden om niet meer in de uitgave te worden opgenomen.

 

Intellectueel eigendom

6.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het programma rusten bij Personal Trigger. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle data van de producten van Personal Trigger zijn beschermd. Personal Trigger verleent de opdrachtgever een individuele, onsplitsbare en niet voor vervreemding, bezwaring of sublicentiëring vatbare gebruikslicentie.

6.2 Bij een door Personal Trigger geconstateerde overtreding door opdrachtgever, is opdrachtgever van rechtswege aan Personal Trigger een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000 per overtreding ineens, dan - ter vrije keuze van Personal Trigger - € 50,- per gegeven per overtreding. Voor de toepassing van dit artikellid geldt iedere export van gegevens vanuit de uitgave als één overtreding, en worden de bijeen behorende (contact)gegevens van één bedrijf of instelling telkens als één gegeven beschouwd.

 

Prijzen

7.1 De prijzen van Personal Trigger zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief omzetbelasting

7.2 Personal Trigger behoudt zich het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van uitgifte c.q. levering, verhoging in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging gedurende één maand na totstandkoming van de overeenkomst de bevoegdheid de overeenkomst ontbonden te verklaren.

7.3 Indien een overeenkomst automatisch voor eenzelfde periode wordt verlengd, heeft Personal Trigger het recht een prijsindexatie toe te passen op de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Voor de geldigheid van een nieuw geïndexeerde prijs is geen toestemming van de opdrachtgever vereist. De opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging gedurende één maand na de inwerkingtreding van de prijsverhoging de bevoegdheid de overeenkomst ontbonden te verklaren.

 

Reclame

8.1 Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de opdrachtgever binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Personal Trigger ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2 van dit artikel.

8.2 Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens Personal Trigger, betrekking hebbend op gebreken in de door Personal Trigger uitgevoerde opdracht c.q. het door Personal Trigger geleverde product, vervalt indien:

- de gebreken niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de in dit artikel aangegeven wijze aan Personal Trigger ter kennis zijn gebracht;

- de opdrachtgever Personal Trigger geen of onvoldoende medewerking verleent terzake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

- de opdrachtgever de geleverde producten in strijd met de voorschriften althans op - niet normale wijze heeft gebruikt en/of heeft onderhouden;

- de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit, nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.

8.3 Eventuele retourzendingen aan Personal Trigger dienen altijd franco, onder opgave van redenen, te geschieden. Bij niet inachtneming van deze voorwaarden is Personal Trigger gerechtigd de retourzending te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de opdrachtgever.

8.4 Een retourzending geschiedt voor risico van de opdrachtgever.

 

Betaling

9.1 Betaling van de door opdrachtgever aan Personal Trigger ter zake de gesloten overeenkomst verschuldigde bedragen vindt plaats door middel van automatische incasso. Door het sluiten van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan Personal Trigger de machtiging om de verschuldigde bedragen van de bankrekening van opdrachtgever af te schrijven. Deze machtiging geldt gedurende de gehele duur van de overeenkomst. Opdrachtgever mag deze machtiging gedurende de duur van de overeenkomst dus niet intrekken. Personal Trigger is gerechtigd kosten in rekening te brengen, indien de gegeven machtiging tot automatische incasso toch wordt ingetrokken, of bij de uitoefening van de machtiging tot automatische incasso onvoldoende saldo aanwezig blijkt te zijn, of anderszins een geïncasseerde betaling door de bank wordt gestorneerd, of indien door Personal Trigger wegens overschrijding van de gestelde betalingstermijn een herinnering moet worden gestuurd. Het vorenstaande geldt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het vorenstaande geldt voorts indien aan Personal Trigger op enige andere wijze een machtiging tot automatisch incasso wordt verleend. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Betaling dient in dat geval te geschieden door overmaking op de bank- of girorekening van Personal Trigger, vermeld op de opdracht en/of de factuur, in euro’s, zonder korting of verrekening.

9.2 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Personal Trigger is ontvangen, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is opdrachtgever aan Personal Trigger een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd van recht van Personal Trigger het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden door partijen gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van EUR 250,00. Indien Personal Trigger kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

9.3 Voorts heeft Personal Trigger in geval van verzuim van de opdrachtgever het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al haar verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd haar andere rechten. Personal Trigger is te allen tijde gerechtigd de producten die zich onder de opdrachtgever (of derden) bevinden, maar Personal Trigger in eigendom toebehoren, onder Personal Trigger te nemen, zodra zij in redelijkheid kan aannemen dat er reële kans bestaat dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, onverminderd de rechten van Personal Trigger om na het onder Personal Trigger nemen van de producten de opdrachtgever tot schadevergoeding aan te spreken.

 

Zekerheid

10.1 Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Personal Trigger voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Personal Trigger verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Personal Trigger, naast en onverminderd haar overige toekomende rechten, de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

 

Aansprakelijkheid

11.1 Uitsluitend indien de overeenkomst niet conform de opdracht is uitgevoerd en er sprake is van een tekortkoming welke is toe te rekenen aan Personal Trigger, kan de opdrachtgever jegens Personal Trigger aanspraken doen gelden. De aansprakelijkheid van Personal Trigger is in dat geval beperkt tot hoogstens een bedrag gelijk aan de voor de opdracht overeengekomen prijs. Met name is Personal Trigger niet aansprakelijk voor aantasting van de goede naam van de opdrachtgever en/of een derde, omzetvermindering, gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd - winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door opdrachtgever en/of een derde en ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

11.2 Personal Trigger is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade - in welke vorm dan ook - die wordt veroorzaakt doordat de uitgave onjuiste of onvolledige informatie bevat.

11.3 Personal Trigger is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de uitgave door de opdrachtgever of een derde. De opdrachtgever vrijwaart Personal Trigger voor deze gevolgen.

11.4 Personal Trigger is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in door derden, zoals drukker en vervoerder, uitgevoerde werkzaamheden danwel door derden geleverde zaken.

11.5 De opdrachtgever is bekend met de wettelijke bepalingen inzake ongevraagde communicatie en de bescherming van persoonsgegevens. De opdrachtgever is gehouden zich bij het gebruik van de uitgave van Personal Trigger aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen te houden en vrijwaart Personal Trigger voor aanspraken van derden in verband met de gevolgen van een eventuele schending van deze verplichtingen door de opdrachtgever.

11.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Personal Trigger en/of haar ondergeschikten, aan te tonen door degene die Personal Trigger aansprakelijk stelt.

11.7 Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Personal Trigger aan de producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van de zijde van Personal Trigger.

11.8 Indien de opdrachtgever bij het benaderen van derden (ongeacht het al dan niet commerciële karakter daarvan) gebruik maakt van data die afkomstig zijn van een uitgave van Personal Trigger, is het de opdrachtgever - tenzij dwingende wetsbepalingen hem daartoe verplichten - verboden deze derden informatie te verstrekken over de herkomst van die data.

 

Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Personal Trigger zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machineriën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Personal Trigger als bij derden, van wie Personal Trigger de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opstal of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de leverancier van diensten aan Personal Trigger en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Personal Trigger ontstaan.

12.2 Personal Trigger heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Personal Trigger haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3 In geval van verhindering van de nakoming door Personal Trigger van een verplichting ten gevolge van overmacht, is Personal Trigger gerechtigd - zulks ter keuze van Personal Trigger - de betreffende verplichting van Personal Trigger voor de duur van de overmacht op te schorten, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever te zijn gehouden. In zodanig geval zal Personal Trigger de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

12.4 Indien Personal Trigger bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Het bepaalde in artikel 14 lid 8 van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

 

Vrijwaring

13.1 De opdrachtgever is gehouden Personal Trigger te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Personal Trigger mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

Eigendomsvoorbehoud

14.1 De door Personal Trigger geleverde producten blijven eigendom van Personal Trigger tot het moment van volledige betaling van de factuur, eventueel verschuldigd geworden rente en incassokosten daaronder begrepen. De door Personal Trigger aan de opdrachtgever geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de opdrachtgever. Bij volledige betaling van het factuurbedrag gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de opdrachtgever over.

14.2 De opdrachtgever heeft niet het recht de niet-betaalde goederen in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of daarop enig onder zakelijke of persoonlijk recht ten behoeve van een derde te vestigen.

 

Overdracht

15.1 Personal Trigger is gerechtigd alle rechten en verplichtingen uit de door Personal Trigger aangegane overeenkomsten naar vrije keuze ten behoeve van derden te bezwaren en/of aan derden over te dragen. De opdrachtgever verleent reeds nu voor alsdan onherroepelijk zijn medewerking aan deze overdracht.

 

Toepasselijk recht

16.1 Op alle door Personal Trigger gedane offertes en op alle door Personal Trigger aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter

 

17.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), waaronder begrepen de invordering van verschuldigde geldsommen, dienen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank ‘s Gravenhage, onverminderd het recht van Personal Trigger om zich tot de volgens de wet bevoegde rechtbank te wenden.

  • Facebook - White Circle

© 2023 by Jade&Andy. Proudly created with Personal Trigger